top of page

PIRKIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB Invelija, juridinio asmens kodas 304833601,  adresas Žalioji g. 3-6, Baltoji Vokė, LT-17234 Šalčininkų r. (toliau – Tiekėjas), paslaugas teikianti internetinėje svetainėje invelija.lt (toliau – Interneto svetainė) pagal šias taisykles, kurios reglamentuoja Interneto svetainės nuostatas, sąlygas ir bendrą tvarką (toliau – Taisyklės).

Sąlygos bei taisyklės nustato invelija.lt sudaromas nuotolines pirkimo - pardavimo sutartis ir jų nuostatas.

Šios taisyklės ir sąlygos neriboja vartotojų teisių, o jas nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir teisės aktai.

Taisyklėse ir nuostatuose minimi apibrėžimai:

Tiekėjas – juridinis asmuo, administruojantis Invelija.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto svetaine susijusias paslaugas.

Vartotojas – asmuo, apsilankantis Invelija.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ir/ar įsigyjantis parduodamas Prekes.

Prekė – Internetinėje svetainėje pardavinėjami briketai, granulės, malkos.

Skelbimas – invelija.lt interneto svetainėje patalpintas skelbimas apie parduodamas Prekes, kuriame nurodoma visa informacija apie Prekę, kuri reikalinga Vartotojui siekiant apsispręsti dėl Prekės įsigijimo (kaina, nuotraukos, savybės, pristatymo terminas ir kt.).

Vartotojas, norėdamas įsigyti Interneto svetainėje pateiktas Prekes, privalo susipažinti su Interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis. Naudojantis Interneto svetaine yra sutinkama dėl išdėstytų Taisyklių ir nuostatų. Jeigu nėra sutinkama su tam tikra taisykle ar nuostata, Interneto svetaine naudotis draudžiama.

Tiekėjas bet kuriuo metu gali pakeisti, pataisyti ar papildyti Interneto svetainės Taisykles, nuostatas, teikiamas paslaugas, jų apmokestinimą ir pan. Vartotojui toliau naudojantis Interneto svetaine, pritariama taisyklėms, nuostatoms ir kitiems galimiems pakitimams. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Norint užsisakyti Interneto svetainėje esančias Prekes, Vartotojas turi užpildyti formą. Pirkimui atlikti būtini duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pašto indeksas, miestas, telefono numeris. Taip pat būtina pažymėti, ar Vartotojas yra juridinis asmuo, ar fizinis asmuo. Vartotojas turi įvesti teisingus asmens duomenis bei kontaktus, reikalingus sėkmingam Prekių užsakymui ir pristatymui. Vartotojas savo asmens duomenis pateikia laisva valia.

Tiekėjas įsipareigoja Vartotojo duomenis tvarkyti teisėtais ir apibrėžtais tikslais, skaidriai, sąžiningai, laikantis įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų nuostatų. Vartotojo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose ir teisės aktuose numatytas išimtis beisu Vartotojo užsakymu susijusiems tikslams įgyvendinti.

Vartotojas turi teisę žinoti savo asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, gali reikalauti sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenis, nesutikti, kad jie būtų toliau tvarkomi. Pranešimą dėl asmens duomenų apsaugos būtina pateikti raštu. 

Vartotojo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei 5 metus po Prekės įsigijimo.

Vartotojui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus Tiekėjui pagal šias Taisykles ir Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su Prekių įsigijimu, ir padarius žalos Tiekėjui, Vartotojas turi teisę perduoti Vartotojo duomenis tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti iš Vartotojo skolą ir/arba žalą.

Vartotojas sutinka su jo asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, numatytomis šiose Taisyklėse.

Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali jam siųsti informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis telefonu, tačiau taip pat turi teisę atsisakyti tokių pasiūlymų gavimo, informuodamas Tiekėją.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Tiekėjas ir Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį, kai išsirinkęs norimas Prekes iš Internetinės svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur Prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo ir iš jo kylančių įsipareigojimų įvykdymo. 

Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš Internetinės svetainės privalo susipažinti su Internetinės svetainės Taisyklėmis, nebent atskiru rašytiniu susitarimu susitarta kitaip. 

Sutarties sudarymą apima:

  • Prekės Internetinėje svetainėje išsirinkimas;

  • Susipažinimas su Skelbime pateikiama informacija apie pasirinktą Prekę;

  • Pasirinktos Prekės (-ių) įkėlimas į pirkinių krepšelį;

  • Pirkinių krepšelio atidarymas, visų Prekės pirkimui ir gavimui reikalingų duomenų suvedimas, kitų nurodytų veiksmų atlikimas;

  • Pažymėjimas, jog sutinkama su Taisyklėmis, prieš tai jas perskaitant;

  • Mokėjimo būdo pasirinkimas ir sumokėjimas už Prekę (-es);

  • Užsakymo patvirtinimas.

Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, aiškiai pranešdamas apie tai raštu Tiekėjui prieš Prekės gavimą ar per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės (-ių) gavimo, išskyrus jeigu užsakoma dėvėta Prekė. Vartotojas turi teisę grąžinti dėvėtą Prekę Tiekėjui tik tokiu atveju, jeigu Tiekėjas išreiškia rašytinį sutikimą.

VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal nustatytas Taisykles Internetinėje svetainėje Vartotojas turi teisę pirkti dėvėtas arba naujas Prekes. Taip pat Vartotojas privalo sumokėti už norimas įsigyti Prekes, jų pristatymą bei atsiimti savo užsakytą Prekę (-es).

Jeigu Vartotojas pasirenka Prekę atsiimti Tiekėjo sandėlyje, jis tai privalo padaryti per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad Prekė atkeliavo į sandėlį, gavimo dienos. Pranešimas Vartotojui siunčiamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Jeigu Vartotojas per aukščiau nurodytą laikotarpį neatsiima Prekės, jis privalo atlyginti Tiekėjo patirtus nuostolius dėl Prekės sandėliavimo, kurie sudaro 5 Eur sumą per vieną kalendorinę dieną už vieną Prekės vienetą. Šiame punkte nurodyta nuostolių suma už Prekės sandėliavimą laikytina minimaliais ir neįrodinėtinais Tiekėjo nuostoliais, patirtais dėl Prekės sandėliavimo. Vartotojas patvirtina, kad šiame punkte nurodyta nuostolių suma atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

Vartotojas privalo laikytis Internetinės svetainės Taisyklių bei kitų reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuoe, taip pat nedelsdamas atnaujinti savo paskyros duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, savo kontaktinius duomenis, jeigu jie pasikeičia.

TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojo naudojimasis Internetine svetaine gali būti apribotas, sustabdytas ar panaikintas, jeigu Vartotojas mėgina pakenkti Internetinės svetainės saugumui, taip pat kai Vartotojo elgesys yra neteisėtas.

Bet kuriuo metu Tiekėjas gali sustabdyti Internetinės svetainės veiklą neterminuotam laikui ir turi teisę neįspėti bei neatsakyti Vartotojams už dėl to kylančias pasekmes.

Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir pradeda galioti po Taisyklių atnaujinimo sudaromoms pirkimo – pardavimo sutartims. Iki Taisyklių atnaujinimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims taikoma Taisyklių redakcija, galiojusi sutarties sudarymo metu.

Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Tokiu atveju laikoma, kad Vartotojas atsisakė sutarties, o Tiekėjas turi teisę nepranešęs Vartotojui panakinti jo užsakymą.

Tiekėjas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis Internetine svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tiekėjas negali garantuoti, kad Internetinė svetainė dirbs neribotą laiką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo metu.

PREKIŲ KAINA, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Internetinėje svetainėje visos kainos nurodytos eurais.Skelbimuose nurodoma kaina neapima Prekės pristatymo kainos, kuri Skelbime nurodoma atskirai, bet aiškiai.Esant papildomų mokesčių, Vartotojas yra informuojamas raštu atskirai arba apie tai nurodoma Skelbime. Jeigu Vartotojas sužinojo apie papildomus mokesčius tik po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, jis turi teisę atsisakyti sutarties.

Norint atsiskaityti už Prekes galima pasirinkti pirkėjui patogiausią mokėjimo būdą: 

  • Bankinį pavedimą;

  • Atsiskaitymą grynaisiais atvykus į Tiekėjo sandėlį.

Patvirtinęs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas. Negavus apmokėjimo per nurodytą laikotarpį,laikoma, kad Vartotojas atsisakė sutarties ir užsakymas yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas siuntinys, o užsakymo vykdymo eigą Vartotojas gali stebėti savo asmeninėje paskyroje.

Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos Internetinėje svetainėje ne vėliau kaip iki Prekių atsiėmimo momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą, kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina. 

Tiekėjui patvirtinus užsakymą, Vartotojas sutinka, kad Prekės kaina gali pasikeisti, jeigu tam yra atsiradę tokie rodikliai kaip padidėjusi savikaina, techninė klaida ar papildomos su Prekės pardavimu susijusios išlaidos. Tiekėjas informuoja apie pasikeitusią Prekės kainą ir tokio pasikeitimo priežastis, o Vartotojas turi teisę nesutikti pirkti Prekės didesne kaina. Tokiu atveju turi būti pateikiamas raštiškas prašymas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, o Vartotojui grąžinama už Prekę sumokėta kaina.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Tiekėjas užsakytą Prekę (-es) Vartotojui pristato per Skelbime nurodytą terminą, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės užsakymo dienos, išskyrus, kai Vartotojas pageidauja Prekę atsiimti asmeniškai iš Tiekėjo sandėlio.

Įsigytas Prekes gali pristatyti Tiekėjas arba jo atstovas (kurjeris), o Vartotojas privalo atsiimti pristatomas Prekes, išskyrus jeigu Prekė (-ės) neatitinka Skelbime pateiktos komplektacijos ir aprašymo arba Prekė turi trūkumų.

Vartotojas turi teisę gauti papildomą informaciją apie Internetinėje svetainėje parduodamas Prekes, tiesiogiai kreipdamasis dėl tokios informacijos gavimo į Tiekėją. Tiekėjas neteikia patarimų ar pagalbos, kuri padėtų Vartotojui išsirinkti Prekę, išskyrus susijusią su Prekės komplektiškumu ir kokybe.

Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitų neaptartų trūkumų, Vartotojas privalo apie tai raštu informuoti Tiekėją nedelsiant, bet ne vėliau nei per protingą terminą, bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Vartotojas netenka teisės remtis Prekių neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Tiekėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų Prekė neatitinka.

Pasitvirtinus Vartotojo pretenzijoms dėl Prekės neatitikimo asortimentui ar kitų trūkumų, Tiekėjas ne vėliau nei per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo privalo grąžinti Vartotojui pinigus už Prekę ir jos siuntimą, o Vartotojas privalo grąžinti Prekę Tiekėjui.

Tiekėjas gali negrąžinti Vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Tiekėjui arba kol Vartotojas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Tiekėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių. Vartotojas sutinka, kad esant jo kaltei Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl nelaiku pristatytų arba nepristatytų Prekių.

Tiekėjas turi teisę nepriimti Prekių, jeigu Vartotojas jų be jokios priežasties atsisako vėliau nei po 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo, taip pat jeigu Prekė yra naudota, ar Prekė neatitinka jos prekinės išvaizdos dėl Vartotojo kaltės. Tiekėjas neturi teisės nepriimti Prekės ir negrąžinti už ją pinigų, jeigu Prekė neatitinka asortimento arba turi trūkumų, dėl kurių Prekės negalima naudoti pagal jos tiesioginę paskirtį.

Užsakytas Prekes Vartotojas turi atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Vartotojo paskyroje nurodytu adresu Prekės yra pristatomos, tačiau jas atsiima ne pats Vartotojas, Vartotojas negali reikšti pretenzijų dėl jo Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėju arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.

Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekės pažeidimų, atsiradusių pristatymo metu.

Jeigu Vartotojas nesulaukia įsigytos Prekės numatytą pristatymo dieną, ne vėliau kaip per vieną dieną apie tai jis turi pranešti Tiekėjui.

Kai Vartotojas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo – perdavimo dokumentą, nuo to momento jam pereina Prekės nuosavybės teisė ir Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Paaiškėjus, kad Prekė neatitinka Skelbime nurodytos informacijos arba turi kitų trūkumų, Vartotojas turi teisę reikalauti Tiekėjo grąžinti sumokėtą Prekės kainą, pakeisti, sutaisyti Prekę ar kitaip pašalinti Prekės trūkumus.

Tiekėjas neatsako už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu Vartotojas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą.

Vartotojas netenka teisės remtis Prekių neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Tiekėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų Prekė neatitinka.

Internetinėje svetainėje kiekviena Prekė yra pavaizduota nuotraukoje, o šalia jos – savybių apašymas. Jeigu Vartotojui kyla kausimų dėl Prekės, pateiktos Internetinėje svetainėje, jis turi kreiptis į Tiekėją.

Tiekėjas nėra atsakingas už tai, kad Internetinėje svetainėje pateiktos Prekės neatitinka nuotraukose pavaizduotą dydį, spalvą ar formą dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo naudojamo prietaiso ypatybėmis.Tiekėjas taip pat nėra atsakingas už Prekės komplektaciją, jeigu dėl per mažo įrenginio ekrano Vartotojas negali įžiūrėti Prekės savybių ir komplektacijos. Jeigu Vartotoją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į Tiekėją.

Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio, jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui, Tiekėjas neprisiima už tai atsakomybės.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Vartotojas netenka teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad Prekė yra su trūkumais ir tokie trūkumai įvardinti, jeigu Prekė yra naudota, taip pat, jeigu Vartotojas turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir per protingą terminą neinformavo Pardavėjo apie pastebėtus trūkumus.

Jei Vartotojas grąžina Prekę, ji turi būti pateikta originalioje pakuotėje.Grąžinama Prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos ar su pažeistomis etiketėmis. Tai nėra taikoma grąžinamoms nekokybiškoms Prekėms.

Prekė turi būti tokios pačios būklės, kap ir gauta pristatymo metu. Jeigu Vartotojas pažeidė Prekę po jos gavimo, Tiekėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekę ir grąžinti pinigus, jeigu dėl to Prekė prarado savo pirminę vertę.

Grąžinimo metu būtina pateikti Prekės įsigyjimą patvirtinančius dokumentus.Jeigu Prekės grąžinimo atveju nėra pateikiamas jo pirkimą patvirtinantis dokumentas, visi su jos keitimu ar grąžinimu atliekami veiksmai yra vykdomi tik esant Tiekėjo sutikimui.

Esant Prekės trūkumams ar kitiems neatitikimams, būtina pateikti raštišką prašymą su aiškiai įvardijamais Prekės trūkumais bei juos pagrindžiančiais įrodymais.

Jeigu Vartotojas nori grąžinti Prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus be jokios priežasties, Vartotojas į Tiekėją privalo kreiptis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos. Vartotojui tenka visos Prekės grąžinimo išlaidos. Tiekėjas įgija pareigą grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus tik po to, kai Vartotojas grąžina Prekę Tiekėjui. Jeigu Vartotojas Prekę Tiekėjui grąžina siųsdamas paštu, Vartotojas privalo atsiųsti Pardavėjui pašto kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekė buvo išsiųsta Tiekėjui. 

Jeigu Vartotojas pageidauja, kad už Prekę būtų grąžinti pinigai, jis privalo užpildyti Internetinėje svetainėje esančią grąžinimo formą ir gauti Tiekėjo patvirtinimą dėl Prekės grąžinimo. Be tokio patvirtinimo grąžinamos Prekės nebus priimamos. Šios formos užpildymas nereiškia, kad pinigai už įsigytą prekę bus grąžinti. Tiekėjas kiekvienu individualiu atveju svarsto prašymo grąžinti pinigus pagrįstumą ir apie galutinį priimtą sprendimą informuoja Vartotoją. Jeigu bus priimtas sprendimas grąžinti pinigus Vartotojui, grąžinimas bus atliekamas į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą, arba į banko sąskaitą, iš kurios Vartotojas atliko mokėjimą užsakydamas Prekę. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo patvirtinimo apie Prekės grąžinimo atsiuntimo dienos.

 

ATSAKOMYBĖ

 

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Internetinėje svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi duomenys, Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų iš to kylančių padarinių, pavyzdžiui, ne tuo adresu pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

Jeigu Vartotojas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, kylančius iš Prekės pirkimo – pardavimo sutarties, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Vartotojo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Visą reikalingą užsakymui informaciją Tiekėjas siunčia Vartotojo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas į Tiekėją privalo kreiptis Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais Tiekėjo duomenimis.

Visi dokumentai ir pranešimai, siunčiami kitai šaliai laikomi įteiktais: per 1 (vieną) darbo dieną, jeigu jie siunčiami elektroniniu paštu, ir per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu siunčiami registruotu paštu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Internetinėje svetainėje nurodytos Taisyklės ir reikalavimai yra pagrįsti Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

Atsakomybė pagal šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos įstatymus nebus taikoma, jeigu ji kyla dėl nenugalimos jėgos (force majeur) aplinkybių. Nenugalima jėga aiškinama kaip numatyta Lietuvos Respublikos civiliname kodekse.

Vykdant šalių sutartinius santykius tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šalių įsipareigojimų vykdymui, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus.

Kilus ginčams dėl pateiktų taisyklių, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčais sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Vartotojas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugostarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas (8 5) 262 6751, internetosvetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje: http://ec.europa.eu/odr/.

bottom of page